Speler informatie -

Algemene Informatie

 

De gymnastiek van sv DFS is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en biedt zo’n 200 leden gym,- spring-, en danslessen aan op zowel recreatief als wedstrijdniveau. Gedurende deze lessen, welke worden verzorgd in sporthal de Biezenwei in Opheusden, staat het veilig sporten met plezier centraal. Dit plezier komt met name bij de selectie groepen ook het resultaat ten goede.  

Lijkt het jou leuk om ook eens deel te nemen aan onze gym-, spring- of danslessen? Kijk dan in het lesrooster wanneer welke groep traint en kom gerust eens kijken of een proefles meedoen!

 

Turnen

Vanwege de verschillende bewegingsvormen en de inspanning van het hele lichaam wordt de gymsport als basissport gezien. Vele peuters en kleuters volgen dan ook de eerste sportlessen op de gym. Deze jongste leden leren spelenderwijs ‘hoogte’ en ‘diepte’ kennen gedurende peuter- en kleuterlessen. Jongens en meisjes leren veilig te bewegen en maken kennis met sport en spel in groepsverband. 

Voor zowel jongens als meisjes is er vanaf groep 3 de mogelijkheid om iedere week een uur recreatief te gymmen. Deze lessen zijn gericht op het oefenen van diverse turnonderdelen op verschillende manieren. De turnonderdelen zullen naarmate de kinderen ouder worden steeds moeilijker worden. Dit om de doorstroom naar en aansluiting bij de selectiegroepen te bevorderen. De recreatieve lessen worden veelal begonnen en afgesloten met een sportief spel.

Sv DFS kent twee selecties turnen. De semi selectie traint twee uren per week en de selectie traint vijf uren per week. In deze selecties turnen zitten meisjes in de leeftijd van 7 tot 21 jaar. De selectie turnsters van sv DFS nemen deel aan regionale turnwedstrijden georganiseerd door de KNGU waar zij uitkomen in de 3e, 4e, 5e en 6e divisie. Ieder seizoen nemen de leden deel aan twee of drie plaatsingswedstrijden, en bij succes op deze wedstrijden hebben zij ook nog een finalewedstrijd. Het aantal finaleplaatsen van deze turnsters is het afgelopen seizoen gestegen en ook de steeds moeilijkere oefeningen die deze turnsters op verschillende toestellen laten zien zijn een mooie prestatie. Door de groei van deze turnsters kijken we uit naar een mooi nieuw seizoen.

 

Trampoline springen

Zo’n zeven jaar geleden is de gymnastiek gestart met een springgroep. Deze groep is de afgelopen jaren zodanig gegroeid dat we naast een recreatie groep ook een groep jong talenten, een junioren selectiegroep en een senioren selectiegroep hebben.

De recreatieleden springen iedere week een uur. Om de aansluiting bij de selectiegroepen te houden is er tevens een jong talenten springgroep. Zij trainen twee uren week.

De selectie springgroepen zijn al een aantal seizoenen zeer succesvol. Deelname aan wedstrijden op nationaal niveau leek een aantal jaren terug nog een grote uitdaging, maar is inmiddels vanzelfsprekend. Zowel de junioren als de senioren nemen deel aan de voorrondes van de Nederlandse Kampioenschappen groepsspringen en de jaarlijkse Ahoy Cup in Rotterdam.

Naast trampoline mat kunnen deze meiden ook fantastische sprongen over de pegasus en tafel of series op een tumblingbaan laten zien. Afgelopen seizoen wisten zowel de junioren als de senioren zich voor verschillende onderdelen te plaatsen voor het NK. Zowel op het NK als met de Ahoy Cup kwamen zij met mooie prijzen terug naar Opheusden. Ook dit seizoen zullen deze gemotiveerde meiden hun best doen sv DFS te plaatsen voor het NK.


Dansen

Een aantal jaren geleden is er gestart met een streetdance groep. Dit bleek een succes en op dit moment heeft de vereniging twee dansgroepen. Het is mogelijk vanaf groep 4 deel te nemen aan deze wekelijkse lessen in de danszaal in de sporthal. Afgelopen seizoen heeft een selectiegroep voor het eerst deelgenomen aan wedstrijden. Dit was een leuke uitdaging voor de leden. Ook komend seizoen zal de streetdance weer aan een regionale danswedstrijd deelnemen.

 

Low en high impact lessen

Iedere week komen de dames van de low impact en de high impact groepen, oftewel de damesgym en de intensievere work-out lessen, bijeen om op muziek aan de conditie en het versterken van de spieren te werken. Naast flinke inspanningen zijn deze lessen vooral ook heel gezellig. Vanaf 16 jaar is het mogelijk om deel nemen aan deze lessen.

 

Steun vrijwilligers en sponsoren

De afgelopen seizoenen hebben wij veel steun gehad van vele vrijwilligers en sponsoren. Bij deze willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet!

Daarnaast bedankt de gymnastiek haar sponsoren Van Leeuwen Fitness en Fysiotherapie, 2TB Verkeerstechniek, Arends Klus- en Timmerbedrijf, Kluswijs, BK-Groep ingenieurs en adviseurs, Your WFM en Stichting Sport Promotie Neder-Betuwe voor hun bijdrage.

 

 

Jaarverslag sv DFS afdeling gymnastiek

 

Seizoen 2014-2015

Afgelopen seizoen 2014-2015 hebben we de in het jaar daarvoor ingeslagen weg verder doorgezet. Naast het professionaliseren van de organisatie is er ook ingezet op kleding, sponsorzaken, toestellen/materialen.

De nieuw ingeslagen weg zal naar verwachting komende seizoenen nog beter vorm krijgen. Het huidige demissionaire bestuur is samen met een werkgroep bezig het volledige bestuur van de vereniging vorm te geven, dit zal in de toekomst ook effect hebben op de gymnastiek.


Groepen en leiding

De afdeling gymnastiek kende het afgelopen seizoen 9 leidinggevenden en 3 gecertificeerde assistenten. Zij verzorgden wekelijks lessen voor de volgende groepen:

 • Peuters (Nelleke van den Brink)

 • Kleuters (Nelleke van den Brink)

 • Groep 3 (Milou de Wit)

 • Groep 4 (Milou de Wit)

 • Groep 5 en 6 (Nathelie van Deelen)

 • Groep 7,8 en VO (Ilse Rentenaar

 • Wedstrijd groep turnen (Ilse Rentenaar)

 • Jong talent turnen (Milou de Wit)

 • Selectie turnen (Ruben Boot)

 • Recreatie springgroep (Renso Strating)

 • Jong talent springen (Ruben Boot)

 • Junior selectie springgroep (Ruben Boot)

 • Senior selectie springgroep (Ruben Boot)

 • Streetdance (Mandy Peters van Ton)

 • Low impact groep (damesgym) (Gerdie Wenno)

 • High impact groep (aerobics/work out) (Mandy Peters van Ton)

1 leidinggevende, Mark van Burken, heeft besloten na zo’n 6 jaar besloten te stoppen met lesgeven. Renso Strating zal komend seizoen zijn lessen aan de recreatie springgroep over gaan nemen. Door het dalende aantal leden van de jongens recreatiegroep is besloten dat deze groep volgend seizoen geen bestaansrecht meer heeft.

Daarnaast zal de groep jong talent turnen komend seizoen samengevoegd worden met de wedstrijdgroep turnen. 

Tot slot heeft Gerdie Wenno besloten te stoppen met het lesgeven van de High impact groep. Zij blijft wel de Low impact groep lesgeven. Mandy Peters van Ton zal komend seizoen de High impact groep les gaan geven.

Technische zaken

De technische commissie van de afdeling gymnastiek bestond afgelopen seizoen uit 3 leden, te weten Ruben Boot, Nelleke van den Brink en Ilse Rentenaar-Kerkstra. Deze commissie was verantwoordelijk voor o.a. de groepsindeling en opleidingsplannen. Zij zijn het aanspreekpunt voor bestuur, leiding en naast leidinggevenden ook voor de leden/ouders van leden.

Communicatie

Vorig seizoen bleek dat de nieuw ingeslagen weg en de daarbij horende nieuwe vergadercyclus goed is bevallen. De vergadercyclus zag er afgelopen seizoen dan ook weer als volgt uit:

 • De gymmanager neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen. Hierdoor is er een vaste vertegenwoordiging van de afdeling gymnastiek binnen het bestuur.

 • Het technisch kader komt 3 maal per seizoen bij elkaar, te weten in augustus, in januari en in mei/juni. De gymmanager zit deze vergadering voor.

 • De technische commissie komt gemiddeld 4x per seizoen bij elkaar. De gymmanager ontvangt de notulen van deze vergaderingen.

Indien noodzakelijk/wenselijk werden er in kleinere samenstellingen extra bijeenkomsten gepland. Hierdoor werd er efficiënt en effectief vergaderd.

Daarnaast werd er iedere maand een Gyminfo verzonden van de gymmanager naar alle bestuursleden, de technische commissie, het technisch kader en overige betrokkenen van de afdeling gymnastiek. Op deze wijze blijft iedereen inhoudelijk op de hoogte van nieuwsberichten, genomen besluiten, activiteiten, wedstrijdresultaten en overige zaken die voor de betrokkenen van belang kunnen zijn.

Het streven is om ook de leden zo goed en volledig mogelijk te informeren. Naast brieven die tijdens de lessen worden uitgedeeld is er dit seizoen een maandelijkse nieuwsbrief opgesteld voor alle leden, welke op de website werd geplaatst. Deze website wordt voor de afdeling gymnastiek zo actueel mogelijk gehouden door Dave de Jong. Naast de website van sv DFS wordt ook de facebook pagina (sv DFS gym) zo actief mogelijk gebruikt om de afdeling gymnastiek te promoten en leden zo goed mogelijk te informeren.

Leden

Het ledenaantal is dit seizoen gedaald. Waar we vorig seizoen zijn gestart met +/- 190 leden het seizoen, ligt het aantal dit seizoen op +/- 170 leden. Alle leden zijn tevens geregistreerd bij de KNGU.

De ledenadministratie wordt bijgehouden door Mannie van Elst. Periodiek ontvangen alle leidinggevenden een ledenoverzicht waar zij zelf de juiste registratie van leden uit de eigen groep(en) dienen te controleren.

Opleiding

Afgelopen seizoen heeft Mandy Peters van Ton (hip-hop instructor) de benodigde licentie behaald volgens de opleiding van de AALO, op advies van de KNGU. Daarnaast is Renso Strating begonnen aan zijn opleiding tot docent lichamelijke opvoeding (ALO) aan de HAN en is Milou de Wit gestart met de cursus gymnastiek leider niveau 3 bij de KNGU. Milou verwacht deze cursus in oktober 2015 af te ronden.

Daarnaast is er intern door Nelleke van den Brink en Ilse Rentenaar een assistentencursus niveau 1 van de KNGU verzorgd. Een zestal leden heeft deze cursus met succes afgerond. Zij hebben het afgelopen seizoen geassisteerd bij verschillende groepen.

Met plezier, maar vooral ook veilig sporten staat hoog in ons vaandel. We streven dan ook naar volledig gecertificeerde leiding voor alle groepen. Dit is terug te zien in de begroting voor komend seizoen.

Wedstrijdsecretariaat

Juryzaken

Bij wedstrijddeelname stelt de KNGU de eis dat er naast deelneemster(s) ook één of meerdere juryleden worden ingeschreven. Indien dit niet gebeurt legt de KNGU een boete op aan de vereniging. Door een groot tekort aan juryleden (landelijk) wordt een vereniging in de toekomst mogelijk uitgesloten van deelname aan de wedstrijd indien er geen juryleden worden ingeschreven die namens de verenging jureren. Begin dit seizoen beschikte sv DFS over acht juryleden, Anja van Leijen, Debora Westendorp, Yvette Arends, Nathelie van Deelen, Milou de Wit, Ilse Rentenaar en Femke Kerkstra. Allen beschikken over een Turnen Dames 1 jurypas. Een drietal juryleden is begin dit seizoen, in september, gestart met de cursus Turnen Dames 2, waardoor zij naast de voorgeschreven oefenstof ook dames keuze oefenstof mogen jureren. Milou de Wit, Anja van Leijen en Ilse Rentenaar hebben deze cursus allen succesvol afgerond. Als vereniging mogen we zeker trots zijn op dit aantal juryleden, waar wij ons ten opzichte van vele andere verenigingen in onderscheiden.

Wedstrijden

Zowel de jong talenten, de wedstrijdgroep, de selectie turngroep en de selectie springgroepen hebben afgelopen seizoen met succes deelgenomen aan de wedstrijden georganiseerd door de KNGU.

De wedstrijdgroep en selectie turngroep namen deel aan regionale wedstrijden en kwamen uit in de 4e, 5e en 6e divisie. Een aantal jonge talenten hebben daarnaast voor het eerst deelgenomen aan een pre instap wedstrijd.

Komend seizoen zullen er naar verwachting ook leden deel gaan nemen aan wedstrijden in de 3e divisie.

De selectie springgroepen (junior en senior) hebben deelgenomen aan de voorrondes van het NK. De senioren deden wederom op het allerhoogste niveau van Nederland mee. Beide groepen wisten zich op meerdere onderdelen te plaatsen voor het NK. De selectie springgroepen hebben eind van het seizoen ook nog deelgenomen aan de Ahoy Cup in Rotterdam, waar zij het seizoen succesvol afsloten en de senioren voor het eerst op het podium stonden. Aan bovengenoemde wedstrijden zal ook komend seizoen weer worden deelgenomen.

Daarnaast heeft sv DFS samen met Fortis Beneden Leeuwen de wedstrijdorganisatie gehad voor de tweede plaatsingswedstrijd van de zesde divisie in de sporthal De Biezenwei. Beide verenigingen keken tevreden terug op de samenwerking en op verzoek van beide verenigingen aan de KNGU, zal sv DFS ook komend seizoen weer een plaatsingswedstrijd organiseren met Fortis Beneden Leeuwen. 

Daarnaast heeft sv DFS de KNGU ondersteund bij de finalewedstrijd van de 5e divisie waar vrijwillig de taak van ladyspeaker is vervuld door een vrijwilliger van sv DFS.

Activiteiten

Naast de clubactiviteiten zoals de open dag, het sinterklaasfeest, de survival, het DFS kamp en de avondvierdaagse kende de afdeling gymnastiek het afgelopen seizoen nog een aantal activiteiten.

 • Het Grote Gymfeest (gyminstuif): in oktober heeft de afdeling gymnastiek haar deuren open gezet voor leden en niet-leden om kennis te maken met de verschillende gymnastiek onderdelen en dans. Deze jaarlijkse gyminstuif heeft zij gecombineerd met het Grote Gymfeest van de KNGU.

 • Jaarmarkt Opheusden: een aantal vrijwilligers en/of leden hebben zich ingezet om deze twee dagen geld in te zamelen voor de afdeling gymnastiek van sv DFS. Afgelopen seizoen was het een nog groter succes dan het daarvoor. Dit zal dan ook een blijvende activiteit worden.  

 • Clubkampioenschappen: In december 2014 zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden in sporthal de Biezenwei. Aan het eind van de dag kende de vereniging de volgende clubkampioenen: Erika den Hartog (springgroepen), Marissa Vroegindeweij (recreatie turnen), Merel TornBroers (selectie turnen en wedstrijdgroep) en Sinead van Maanen (streetdance). Tevens werd deze dag de spring-je-rot actie gehouden, waarbij alle leden zoveel mogelijk sprongen maakten om geld in te zamelen voor de vereniging, een succesvolle actie.

 • Uitvoering: In mei 2015 heeft er weer een tweejaarlijkse uitvoering plaatsgevonden. Deze keer was het thema ‘Disney’. Alle groepen hebben deze avond 1x opgetreden voor genodigden, familieleden, vrienden, kennissen en overige bezoekers. Daarnaast was er een selectieblok waarin de selectieleden turnen en springen zich van hun beste kant hebben laten zien. Het was een geslaagde avond!

Kleding, materiaal en accommodatie

Alle gym-, turn-, spring,- en danslessen worden verzorgd in sporthal de Biezenwei. Afgelopen seizoen was Jan Vermeer (beheerder) namens de gemeente ons aanspreekpunt. Komend seizoen zal Jan Vermeer deze taak blijven uitvoeren.

In de zaal beschikt sv DFS over een afgesloten ruimte waar eigen toestellen/materiaal opgeborgen staat.  Eind dit seizoen is besloten dat deze ruimte te klein wordt voor de eigen toestellen van sv DFS. In overleg met Jan Vermeer is er extra ruimte vrijgemaakt. Vrijwilligers van de woensdagmiddagploeg gaan hier een deur voor maken, zodat de toestellen ook hier goed opgeborgen staan. Naar verwachting is deze ruimte begin seizoen 2015-2016 klaar.

Afgelopen seizoen is er een Handymat aangeschaft en zijn er nieuwe steps gesponsord. Daarnaast is er in overleg met de Technisch Commissie en leiding een lijst samengesteld met wenselijke en noodzakelijke aanschaf van toestellen/materialen voor de komende seizoenen.

Aanspreekpunt voor de kleding was het afgelopen seizoen Janine van den Brink. In overleg met een werkgroep en dankzij sponsoren zijn er nieuwe trainingspakken aangeschaft voor de leiding en leden die deelnemen aan wedstrijden namens sv DFS.

Sponsorzaken

Afgelopen seizoen kende de afdeling gymnastiek, (naast de vele sponsoren van de jaarmarkt), de volgende sponsoren:

 • Van Leeuwen, fysiotherapie en fitness;

 • 2TB Verkeerstechniek;

 • BK Groep, adviseurs en ingenieursdiensten;

 • Kluswijs;

 • Your WFM;

 • Klus- en Timmerbedrijf A. Arends.

Naast de steps hebben zij kleding gesponsord. Daarnaast zijn we met de huidige sponsoren en nieuwe sponsoren in overleg voor de aanschaf van toestellen.

Vrijwilligers

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers en bij sv DFS zijn we dan ook heel blij dat er veel mensen zijn die een steentje bijdragen. Naast vaste vrijwilligerstaken in het bestuur en de verschillende commissies zijn er vele andere hand- en spandiensten te verrichten.

Voor de afdeling gymnastiek betekent dit onder andere het vervoeren van toestellen, jureren tijdens wedstrijden of het organiseren van geldinzamelacties voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe turntoestellen.

Sinds vorig seizoen is er een groep ouders opgestaan die dergelijke taken op zich nemen.

Deze vrijwilligers staan ook klaar om te helpen bij clubactiviteiten zoals het sinterklaasfeest, de winterstopactiviteiten en de open dag. Afgelopen seizoen hebben we ook weer veel steun van deze groep vrijwilligers gehad.

Doelstellingen beleid

In het beleid 2013-2018 zijn meerdere doelstellingen geformuleerd voor vijf jaren. Aan de meeste doelstellingen zijn door verschillende commissies/vrijwilligers al concrete actiepunten gekoppeld en is het goede begin van vorig seizoen voortgezet door het realiseren van (een deel van) deze doelstellingen.

Financiën

Inzage in de financiële gegevens van de afdeling gymnastiek is mogelijk. Een totaaloverzicht zal vanaf 15 augustus 2015 ter inzage liggen in de bestuurskamer van sportpark ’t Heerenland.

Vooruitblik komend seizoen

Om verschillende redenen is er twee seizoenen geleden een nieuwe weg ingeslagen met de afdeling gymnastiek. Aangezien er terug gekeken kan worden op een in het begin voor sommigen nog wat onwennig, maar uiteindelijk twee mooie succesvolle seizoenen zal de nieuw ingeslagen weg komend seizoen zeker voortgezet worden.

 

 • Yourwfm
 • Stichting Sportpromotie Neder-Betuwe
 • A. Arends klus en timmerbedrijf
 • Van Leeuwen
 • Keurslagerij & Catering Willem Bor
 • Kluswijs Dodewaard
 • 2TB Verkeerstechniek